Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


तुमच्या माझ्यासाठी
Author: विद्या बाळ
Publisher: दिलिपराज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~212 Pages, R225)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
बाई आणि पुरुष ही दोघंही माणसं आहेत आणि केवळ शारीरिक आणि अन्य अधिकारांच्या बळावर पुरुषानं बाईचा अपमान करणं, दुय्यम मानणं, तिच्या विकासात अडथळे आणणं, तिच्यावर अन्याय करणं आणि मालकाच्या हातातल्या वस्तूसारखा तिच्यावर अधिकार गाजवणं हे नैसर्गिक नाही, न्याय्य नाही आणि म्हणून इत:पर चालणारच नाही अशी मनोधारणा बायांची आणि पुरुषांची नव्यानं घडावी यासाठी आपण काय करणार? बोलणार? परंपरेला प्रश्न विचारणार? उत्तर शोधणार? चुका कबूल करणार? त्या सुधारण्याचा स्वत:शीच निश्चय करणार?

Write your review for this book

Other works of विद्या बाळ
   अपराजितांचे नि:श्वास
   संवाद
   कमलाकी
   शोध स्वत:चा

Similar books:
  लेख
   असा मी असामी
   हसवणूक
   व्यक्ती आणि वल्ली
   पुरचुंडी
   गणगोत
   More ...  
  सदर
   झुळूक
   यादोंकी बारात
   तेजाची पाऊले
   कागदी बाण
   आठवणींचा पार
   More ...  
  ललित
   वपुर्झा
   खोगीरभरती
   गोळाबेरीज
   उरलंसुरलं
   आपण सारे अर्जुन
   More ...  
  वैचारिक
   भारतीय संस्कृती
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   श्रीनिसर्गदत्तमहाराज आणि अनेक साधक यांचा सुखसंवाद
   मी माझा
   More ...  
  वैचारिक
   मंजिल दूरच राहिली
   यमुनापर्यटन
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   काळाची पाऊले
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.