Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


वाट वळणाची
Author: लक्ष्मीबाई शिधोरे
Publisher: प्रपंच प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~140 Pages, R140) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
सगळयाच वाटा काही सरळ नसतात. काही वाटांवर एखादं दुसरं वळणं असतं तर काही वाटांवर नुसती वळणंच वळणं असतात. कधी कधी त्या वळणांच्या जोडीला खाचखळगे नि खड्डे !
लक्ष्मीबाई शिधोरे या आज ऐंशीच्या घरात असलेल्या स्त्रीचा प्रवास तसा झाला. वाटेवर खूप वळणे, खूप खड्डे, चढउतार! कधी काटेकुटे तर कधी किर्रर जंगल.
अल्पशिक्षित असूनहि लेखन वाचनाची आवड जोपासलेल्या, या अनुभवी आजींनी आपल्या आयुष्याचा वेधक तपशील या आत्मचरित्रात मांडला आहे. तो वाचताना सूज्ञ वाचकाला एक वेगळ्याच वळणाच्या वाटेचा परिचय तर होईलच पण कधी त्याचं मन प्रसन्न, कधी खिन्न तर कधी सुन्न होईल !
===========
श्रीमती लक्ष्मीबाई शिधोरे . माझ्या आईची आई . तिला आम्ही सगळे आजी न म्हणता नुसतं 'जी' असं म्हणत असू. माझ्या सर्वात मोठ्या मामेभावाने हे नाव तिला दिले आणि मग तिला तेच आवडायला लागले . जीचं आयुष्य म्हणजे खरोखरंच ' वाट वळणाची '. जीच्या आयुष्याची ही प्रेरणादायी कहाणी आम्हाला जरा मोठे झाल्यावरच समजली . तो पर्यंत आमच्या दृष्टीने ती फक्त एक प्रेमळ आणि तितकीच शिस्तीची आजी ... "तुम्ही आत्मचरित्र का लिहीत नाही ?" माझ्या बाबांनी एकदा तिला विचारले आणि ती ७६व्या वर्षी लिहायला लागली . रोज सकाळी सगळं आटपून ती २-३ तास सलग बसून लिहीत असे . कधी कधी जुन्या प्रसंगांचा क्रम पुढे मागे होई . मग माझे आई-बाबा तिला प्रश्न विचारून, तिला परत सगळे आठवायला सांगत . लिखाणात कधी फेरफार करावा लागे . पण तिने जिद्दीने आणि चिकाटीने ते लिहून पूर्ण केले . ' वाट वळणाची ' हे तिचे आत्मचरित्र.
-- वैशाली फाटक सप्टेंबर २२,२०१७


Other Links:

Write your review for this book


Similar books:
  आत्मचरित्र
   नाच ग घुमा
   माझी जन्मठेप
   गांधीहत्या आणि मी
   पोरवय
   स्वत:विषयी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.