Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सार्थ श्रीमत दासबोध
Author: के. वि. (बाबा) बेलसरे
Publisher: श्रीसमर्थ सेवा मंडळ
Add to Shopping Cart
Price: $25.59 $20.47 20% OFF ( ~1200 Pages, R650)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
दासबोधांतील ज्ञानामृत | श्रवणद्वारे घ्यावे आंत |
अभ्यास करूनिया रत | आत्मपदी असावे |
मानवी जीवन जगत असतांना संसाररूपी भवसागर तरून जाण्याकरितां जीवनभर प्रयत्नशील असावे. सत्पुरुषांनी लिहिलेल्या सद्ग्रंथांचा उत्तम अभ्यास करावा. अभ्यासाने आपली जीवनपद्धति वाहत्या पाण्याप्रमाणे स्वच्छ राहते. श्रीमत ग्रंथराज दासबोधांतील जिवंत आणि ज्वलंत असणा-या तत्त्वज्ञानामध्ये मानवी जीवनाचा उद्धार करण्याचे सामर्थ्य आहे. परमेश्वराच्या प्राप्तीकरितां चारही मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग आणि योगमार्ग. अशा या चारी सन्मार्गाचा उपयोग करणे म्हणजेच खया परमार्थाची वाटचाल करणे होय. समर्थ म्हणतात,
परमार्थी तो राज्यधारी | परमार्थ नाहीं तो भिकारी |
अरे ! या परमार्थाची सरी | कोणास द्यावी |ऽ
परमार्थी जीवन म्हणजेच मानवी जीवनाची खरी उन्नति होय! मानवी जीवनांतील अध्यात्मिक चिंतन हाच एक सुखाचा, समाधानाचा काळ समजावा.
श्रीमत ग्रंथराज दासबोधाला महाकाव्याचे सर्वहि निकष लागू पडतात. मुळांतच हा ग्रंथ जीवाच्या चित-अचित ग्रंथींची उकल करून सांगणारा गुरुजन आहे. तसेच | प्रपंचविज्ञान, जगतृव्यवहार, समाजकारण, राजकारण सांगणारा स्मरणीय सांगाती आहे. असे हे एक ना अनेक विषय हाताळीत साधकाला शाश्वत ज्ञानमार्गाचा अनुभव देणारा हा सद्ग्रंथ आहे. ग्रंथांतील शब्द हे टरफल असून त्याचा लक्ष्यार्थ घनवट हा काव्याचा आत्मा | आहे. सद्ग्रंथांतील महत्त्वाचा वेदान्त अभ्यासकाच्या लक्षांत येतो. अभ्यास करणारा तेजस्वी साधक वेदान्ताचे मनन-चिंतन करीत परमसुखाचा टप्पा गाठतो. श्री समर्थांनी ती वेदांत प्रक्रिया अत्यंत साध्या, सोप्या-सरळ भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ह्या ग्रंथराज दासबोधाचा अभ्यास करीत असतांना प्रत्येक मनुष्याने अमर असणा-या आत्म्याची बौद्धिक सेवा करावी. प्रत्येक मुनष्याला अमर असणाया चिदब्रह्माची वाङ्मयीन सेवा घडावी. प्रत्येकाने अमर असणारया शुद्ध ज्ञानाची नित्यस्मृति ठेवून जीवन्मुक्तीचा स्वानंद अनुभवावा. असा हा दासबोधाचा अभ्यास करून मानवी जीवन उन्नत करावे. ह्या चराचराला व्यापून असणारा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये चिद्रूपानें वास करतो. या चैतन्यमय, स्वयंप्रकाश, स्वानंदघन आल्याचे सत, चिद, आनंदस्वरूप जाणून समाधानी | असावे. हेच मानवी जीवनाचे इतिकर्तव्य.
ऽ| श्रीराम जयराम जय जय राम |ऽ

Reader Comments:

sandip bhoir writes on Thu May 31 14:49:03 2018:
good


Other Links:

Write your review for this book

Other works of के. वि. (बाबा) बेलसरे
   अध्यात्म संवाद - २
   आनंद साधना
   अध्यात्म संवाद - १
   अध्यात्म दर्शन
   अध्यात्म संवाद - ३

Similar books:
  धार्मिक
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   संस्कारधन
   राष्ट्रीय व धार्मिक सण आणि उत्सव
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.