Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ईशावास्यम इदं सर्वम
Author: आसावरी काकडे
Publisher: राजहंस प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ईशावास्य उपनिषदातल्या गहन रहस्याचा भेद करणं हे खूप अवघड काम. कवयित्रीने या पुस्तकातून सहज आणि सुरेखपणे केलं आहे. या उपनिषदातलं "अस' म्हणजे "जे सर्वच असण्याच्या मागे अदृश्य तत्त्व (=अस) आहे' ते समजावून सांगत असताना हाइडेगर या जर्मन तत्त्ववेत्त्याचं या विषयीचं चिंतन-त्यातलं साम्य काकडे यांनी नीट उलगडून दाखवलं आहे. हा ग्रंथ तत्त्वज्ञानविषयक चिंतनपर साहित्यात चांगली भर घालतो.

Review courtesy of eSakal:
ई-सकाळ ११ नोव्हेंबर २०१२
'ईशावास्यम'चा हृदयसंवादी उलगडा
-- प्रा. विजय कारेकर
ईशावास्य उपनिषदातल्या गहन रहस्याचा भेद करणं हे खूप अवघड काम. कवयित्री आसावरी काकडे यांनी ते "ईशावास्यम इदं सर्वम' या पुस्तकातून सहज आणि सुरेखपणे केलं आहे. या उपनिषदातलं "अस' म्हणजे "जे सर्वच असण्याच्या मागे अदृश्य तत्त्व (=अस) आहे' ते समजावून सांगत असताना हाइडेगर या जर्मन तत्त्ववेत्त्याचं Bएइन्ग (Sएइउ) विषयीचं चिंतन-त्यातलं साम्य काकडे यांनी नीट उलगडून दाखवलं आहे. "ईशावास्यम इदं सर्वम...' हा ग्रंथ तत्त्वज्ञानविषयक चिंतनपर साहित्यात चांगली भर घालतो.
रिक्त गर्भाशय आणि शून्यता - आध्यात्मिक, तात्त्विक शून्यता- यामधलं जे साधर्म्य त्यांनी दर्शवलं आहे, ते एक विलक्षण असं सत्य आणि सुंदर आहे.
ग्रंथाचे एकूण चार भाग आहेत. पहिला भाग ईशावास्य उपनिषदाविषयी आहे. काकडे यांनी उपलब्ध अठरा मंत्राचं पद्य रूपांतर केलं आहे. प्रत्येक पदाचा अर्थ व नंतर मंत्राचा एकूण अर्थ अभ्यासपूर्णरीत्या दिला आहे. तिसर्‍या भागात "ईशावास्य'मधील तत्त्वज्ञान आणि आपण; तसंच रोजचं जगणं याची मीमांसा तत्त्वाभिमुख व जीवनासही अभिमुख रीतीनं केलेलं चिंतन म्हणून महत्त्वाचं आहे.
याच प्रकरणात ईशावास्य उपनिषदातली प्रार्थना कुणाला केली आहे, याचं उत्तर शोधताना "इथं जे सर्व काही आहे असं "ते' ("ते'-तत्त्व) त्याचं दर्शन झालेलं नाही, या व्याकुळ जाणिवेतून त्या तत्त्वालाच प्रार्थना केलीय की "दर्शन दे! "मूलभूत आधारा, तू दर्शन दे.' भौतिक विज्ञानही मूलभूत आधाराचा शोध घेतं; पण प्रार्थना उपासना करावी, असा भाव वैज्ञानिकाच्या ठिकाणी जरी आढळत नाही तरी आत्यंतिक एकाग्रता असतेच. अपूर्व जिज्ञासाही असतेच. श्रेष्ठ कलाकारही अशी उपासना करतात- भक्तिसंगीतातली आळवणी ही प्रार्थनाच असते; पण केवळ प्रार्थनेनं दर्शन होणं शक्य नाही. पहिल्या चौदा मंत्रांत सांगितलेले सर्व प्रयत्न करून झाल्यानंतर प्रार्थनेचा मंत्र येतो. प्रार्थना करणार्‍याचं मन शांत आणि पूर्णतया सजग असतं. त्या वेळीच अंतिमाच्या दर्शनाची शक्यता असते. मूलतत्त्वाचा शोध घेताना विज्ञान व तत्त्वज्ञान हतबल होतं, बुद्धीचा आधार सुटतो, तेव्हा प्रार्थना मदतीला येते. चित्त वेधणार्‍या भोवतालाचं बोट सुटलं, की जाणीव दूरचं (मेत) बघू शकेल - अशा पातळीवर "सत'चं ज्ञान येणं शक्य आहे. (पृ.१९५) असं म्हटलं आहे. इथं "दूरचं' याऐवजी मेत म्हणजे "पलीकडचं' असं भाषांतर अधिक समर्पक ठरलं असतं.
काकडे यांना बागेत एका बाकावर निवांतपणं बसल्यावर आकाशात भिरभिरणारं एक पाखरू दिसलं अन वाटलं, "ईशत्व!' म्हणजे "असणं'. "असणं'पण बरोबर घेऊन किती सहज भिरभिरतंय ते- त्याला ना आकाशाच्या असीमपणाची धास्ती; ना ईशाच्या अस्तित्वाची चिंता, हा काकडे यांचा अनुभव म्हणजे प्रचीतीचा किती सुंदर दाखला! म्हणजे काकडे यांचा अभ्यास व कथन (पक्षी - लेखन) तत्त्वजड वा पांडित्यपूर्ण नाही, तर अनुभवाच्या पातळीवरचं चिंतन आहे, हे सर्व हृदयसंवादी आहे. म्हणजे ईशावास्याच्या मंत्रांच्या हृदयात जे आहे, ते लेखनात ओतलं आहे.
चौथ्या प्रकरणात हायडेगर, सार्त्र आणि काप्रा यांच्या विचारांत ईश तत्त्वज्ञानाशी समांतर जाणारं काय आहे, याचं विवेचन आहे. "सत्ताशास्त्रीय स्तरावर हाइडेगर यांनी Bएइन्ग चा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला; पण Bएइन्ग अन्द Oउघ्त विषयीची मांडणी करताना (पृ.१०८) अडचणी आल्या,' असं म्हटलं आहे. पण त्या कोणत्या अडचणी आल्या, त्याचं एखाद्या तरी परिच्छेदात स्पष्टीकरण करणं आवश्यक होतं. शिवाय लगेच पुढं "सार्त्र यांना वैचारिक भूमिका बदलावी लागली', असंही म्हटलं आहे; पण त्याविषयीचा खुलासा केलेला नाही. अस्तित्ववादी सार्त्रच्या तत्त्वज्ञानाशी जोडून घेणंही खटकणारं वाटतं. कारण सार्त्र या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याला "ब्रह्मन' ही संकल्पना ज्ञात असणं संभवनीय वाटत नाही. सार्त्र म्हणतात - "जाणीव ही माणसाला त्याच्या स्वगत सत्तेपासून वेगळी करते; पण जाणीव ही मुळात चैतन्य किंवा ब्रह्म असते,' असं सार्त्र म्हणत नाहीत.
हाइडेगर यांना ब्रह्म, चैतन्य ही भाषा ज्ञात असो वा नसो; त्यांचं तत्त्वज्ञान मात्र "Bएइन्ग' बाबत आहे. Bएइन्ग म्हणजे "केवळ असणं' आणि उपनिषदातलं "केवळ असणं' यामध्ये थेट साम्य आहे, असा दावा करता येईल. तसं करणं तर्कदुष्ट ठरणार नाही, म्हणून काकडे यांनी हायडेगरचं जे विश्लेषण केलं आहे, त्यामुळं तत्त्वज्ञानविचारात महत्त्वाची भर पडली आहे. ग्रंथातल्या सर्व टिपा संभाव्य अर्थावर प्रकाश टाकणार्‍या आहेत. या टिपा म्हणजे वाचकांसाठी चिंतनासाठीची मेजवानी आहे.


Other Links:

Write your review for this book

Other works of आसावरी काकडे
   कवितेभोवतीचं अवकाश
   कवितेभोवतीचं आकाश
   व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर
   उत्तरार्ध
   लाहो

Similar books:
  वैचारिक
   भारतीय संस्कृती
   तुमच्या माझ्यासाठी
   श्रीनिसर्गदत्तमहाराज आणि अनेक साधक यांचा सुखसंवाद
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   मी माझा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.