Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


मराठी वाङ्मयाची सद्य:स्थिती
Author: डॉ. द. दि. पुंडे
Publisher: स्नेहवर्धन प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.16 $2.52 20% OFF ( ~132 Pages, R70)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
संपादन: डॉ. द. दि. पुंडे व डॉ. विद्यागौरी टिळक
"कै. मोती बुलासा यांनी अर्वाचिन वाङ्मयाचा पहिला इतिहास बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजे १८९८ साली लिहिला. परंतु बुलासांच्या अकस्मित निधनामुळे तो पुस्तकरूपात न येता 'सुविचार समागम'नावाच्या मासिकाच्या जुन्या फाइलीत पडून राहिला. परिणामी तो अगदी अलक्षित राहिला. हा वाङ्मयेतिहास वेळीच पुस्तकरूपाने आला असता, तर कदाचित मराठी वाङ्मयविचाराला, वाङ्मयेतिहासलेखनाला आणि वाङ्मयाभ्यासाला वेगळेच वळण लागले असते. बुलासांनी आपल्या लेखमालेत आधुनिक मराठी वाङ्मयाबाबत जी निरीक्षणे मांडली, जे निष्कर्ष काढले, ते तर विश्लेषक व मर्मसूचक आहेतच, पण त्यांनी जे वाङ्मयचिंतन केले आहे, तेही मूलभूत व विचारप्रवर्तक आहे. लेखक, लेखनकृती, वाङ्मयप्रकार व वाङ्मयीन वातावरण या सर्वच गोष्टींसंबंधाने बुलासा यांनी काही सिद्धांतस्वरूपात काही विचार मांडलेले दिसतात. त्यांचा हा छोटेखानी वाङ्मयेतिहास आज शंभर वर्षांनंतरही अभ्यासकांना खूप नवनवीन दृष्टी देणारा वाटतो.
मराठी वाङ्मयेतिहासाच्या शताब्दिच्या वर्षात बुलासांचे हे इतिहासलेखन अभ्यासकांसमोर येत आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे."
- स्नेहल तावरे

Write your review for this book

Other works of डॉ. द. दि. पुंडे
   भयंकर सुंदर मराठी भाषा
   वाङ्मयाचे अध्यापन
   गावगाडा शताब्दी आवृत्ती
   कुसुमाग्रजांच्या प्रतिभेचा उगम आणि विकास
   वाङ्मयीन अवलोकन

Similar books:
  संशोधन
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   युगांत
   धार आणि काठ
   भाषणरंग: व्यासपीठ आणि रंगपीठ
   नथुरामायण
   More ...  
  शैक्षणिक
   मुस्लिम मनाचा शोध
   उद्यमशलाका
   यमुनापर्यटन
   राष्ट्रीय व धार्मिक सण आणि उत्सव
   फास्ट इंग्लिश कोर्स
   More ...  
  संदर्भग्रंथ
   शोध महात्मा गांधींचा - १
   ब्रिटिश रियासत खंड १,२
   त्रिवेंद्रमची मराठी हस्तलिखिते
   सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी
   बृहत्संहिता
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.