Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सार्थ श्री एकनाथी भागवत
Author: दि. अ. घैसास
Publisher: धार्मिक प्रकाशन संस्था
Add to Shopping Cart
Price: $30.49 $24.39 20% OFF ( ~1430 Pages, R1000)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ब्रह्मीभूत वै. श्री नानामहाराज साखरे सांप्रदायिक व आशीर्वादित, सोप्या मराठी अर्थासह
प्रस्तावना
विश्वचाललक परमात्मा, पूर्ण अवतार श्रीकृष्ण यांच्या आशीर्वादाने सद्गुरू श्री जनार्दनस्वामी, संत एकनाथ महाराज यांच्या आशीर्वादाने हा सार्थ एकनाथी भागवत ग्रंथ सिद्ध होत आहे. जगातील सर्व संतांना, सर्व प्राणिमात्रांना व संपूर्ण चराचर सृष्टीला मनोभावे वंदन.
ईश्यविषयक मागतिक निष्कर्ष - खरोखर ईश्वर सर्व घटनांचे आद्य व संपूर्ण कारण आहे; तसेच उत्पत्ती, रक्षणकार्य, वैश्विक व नैतिक व्यवस्था, इतर सर्व जीवांची समाप्ती व पूर्ती यांचे उगमस्थान आहे. ईश्वरविषयक काही जागतिक निष्कर्ष असे आहेत : (१) ईश्वर हा विश्वातील सर्व परिवर्तनांचा सार्वभौम शास्ता आहे. (२) तो सर्व अस्तित्वांचा आधार व निरपेक्ष जनिता आहे. (३) तो चेतन जीवांच्या क्रियाकला यांच्या अतीत, अंतर्यामी शास्ता व साक्षी आहे. (४) तो प्रेमळ व दयाळू असा उद्धारक आहे. | विज्ञानमर्यादा - आजपर्यंत अनेक वैज्ञानिकांनी खूप अभ्यास करून नवीन शोध लावले व मानवी जीवन समृद्ध केले. या सर्व थोर वैज्ञानिकांचे उपकार आपण समजून घेतले पाहिजेत. विज्ञानाची शक्ती जाणता आली पाहिजे. तसेच विज्ञानाची मर्यादाही ओळखता आली पाहिजे. विज्ञानाच्या साहाय्याने अनेक मूलभूत धातूंत बदल करता येतो. परंतु मानवी हृदयाला शुद्ध, परम पवित्र बनविण्याचे सामर्थ्य विज्ञानात नाही. सद्गुणांची जागा विज्ञान कधीही घेऊ शकणार नाही. विज्ञानाने भौतिक प्रगती साधू या व अंत:करण परमपवित्र बनविण्यासाठी विश्वचालक भगवंताची भक्ती करू या.
मानवी हक्क - मानवाच्या हक्कांसंबंधी युनोसारख्या जागतिक परिषदेत विचार सुरू झाला आहे. मानवी हृदयातील प्रेम पूर्णपणे प्रगट करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे. तो हक्क कसा विकसित करता येईल यासंबंधी अनेक देशांतील विचारवंत विचार करू लागले आहेत. पुरातन काळापासून भारतातील हजारो ऋषीमुनी ण साधुसंतांनी मानवी जीवर चिंतन व लेखन केले आहे. जीव, जगत व जगतात्मा यांचा पूर्ण विचार त्यांनी आपल्या ग्रंथांतून प्रकट केला आहे. त्या विचाराद्वारे मानव आपले जीवन पूर्ण विकसित करू शकतो. |
वैदिक याङ्मय - आजपर्यंत भक्तिसाधनांचा जो विकास झाला आहे, त्याची बीजे आपणास वेदांमध्ये पाहावयास मिळतात. इन्द्र ऋतुं न आ पिता पुत्रेभ्यो यथा - (ऋग्वेद ७-३२-२६) हे इंद्रा, ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्रांना मानसिक सामर्थ्य देतो, त्याप्रमाणे तू आम्हांला दे, याप्रमाणे वैदिक वाङ्मयात प्रभुप्रेमाच्या भावना आढळतात. तसेच उपनिषदांतही आढळतात. सर्व प्रकारच्या योग्यांपेक्षा माझ्या ठिकाणी ज्याचे अंत:करण रमम माझे भजन करतो, तो भक्त श्रेष्ठ होय, असे भगवद्गीतेतील वचन आहे.
श्रीमद्भागवत - भगवतगीतेच्या बीजातून श्रीमद्भागवताचा वृक्ष उगवला आहे. जेथे गीता संपते, तेथून भागवताची सुरुवात होते, असे बाबू शिरीषकुमार बोरा यांनी आपले विचार मांडले आहेत. भगवद्गीतेचा शेवट हा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेत' असा होतो, तर भागवताची सुरुवात स वै पुंसां परो धर्म: यतो भक्तिरघोक्षजे' असा होतो (१-२-६). भागवताच्या पहिल्या स्कंधातील हा विचार आहे. अंत:करणात भक्तीचा उदय झाला नसेल तर निष्काम कर्मयोगाने किंवा ज्ञानाने मानवी जीवनातील आनंद पूर्णपणे प्रकट होऊ शकणार नाही.
महर्षी नारदांनी व्यासांना भगवंताचे चरित्र गायन करण्याचा उपदेश केला. व्यासांनी भगवंताशी समाहित चित्त करून गुणगान केले. तो भागवत ग्रंथ होय. भागवताचे एकूण बारा स्कंध आहेत, नारदांपासून व्यासांना, व्यासांपासून शुकाचार्याना, शुकाचार्यापासून परीक्षितांस अशी भागवतामृतरसाची महान परंपरा आहे. श्रीमद्भागवत हे वेदरूप कल्पवृक्षाचे परिपक्व असे आकंठ आमरण सेवन करण्याच्या योग्यतेचे मधुर फळ आहे. या लोकांत जीवनाचा परमधर्म म्हणजे नामसंकीर्तनादी उपायांनी भगवंतांचे ठिकाणी भक्तिभाव प्राप्त करून घेणे, असे भागवताचे सूत्र आहे.

Write your review for this book

Other works of दि. अ. घैसास
   समर्थांची बोधसुधा
   श्री हरिविजय कथामृत
   सार्थ दशोपनिषद
   सार्थ कोकिळा व्रत महात्म्य
   सार्थ श्रीमद्दासबोध

Similar books:
  धार्मिक
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत
   श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.