Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


तात्या भाग १
Author: ना. धों. ताम्हणकर
Publisher: देशमुख आणि कंपनी प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~210 Pages, R300) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ब्राह्मणाला यज्ञोपवीत, तशी पुस्तकाला प्रस्तावना पाहिजचे अशी माझी समजूत नाही. प्रस्तावनेने विषयाकडे लक्ष वेधण्याऐवजी त्या विषयानेच आपल्या मगदुराप्रमाणे ते कार्य करावे हे मला रास्त वाटते. म्हणून कसलीहि प्रस्तावना न करतां हे तात्या-चरित्र मी वाचकांना सादर करतो.
आणि तात्या-चरित्राची प्रस्तावना तरी कशी आणि काय करावयाची? तात्याच्या चरित्रांत मन उल्हसित करील असा भाग आहे असे मी म्हटले, तर त्यांतील विषादपूर्ण घटना वाचल्यावर वाचक मजवर लबाडीचा आरोप करतील; आणि तात्या-चरित्र सर्वस्वी संतापकारक आहे असे मी सांगून यकले, तर त्यांतील काही कारुण्यपूर्ण व्यक्तिदर्शनानंतर वाचक माझें तेंहि म्हण खोड.न काढतील. अशा स्थितीत स्वत: काही न सांगतां ग्रंथाचा कडगोडपमा ज्याचा त्याने ठरवावा असे सांगणेच इष्ट नाही काय ?
प्रथविषयाबद्दल प्रस्तावना अनावश्यक असली तरी, ग्रंथनिर्मितीबाबतीत चार शब्द सांगणे मला अवश्य वाटते. तात्याच्या उत्पत्तीनंतर काही अपरिहार्य अडचणींमुळे तो मागे पडला आणि देशमुख आणि कंपनीचे श्रीयत रा.ज. देशमुख यांनी मनावर घेतले नसते तर तो तसाच पडून राहिला असता. पण त्यांनी त्याला बाहेर खेचले. एवढ्यासाठीच तात्या-चरित्राचे बरे व त्यांच्याकडे जाते. तात्या ज्यांना आवडेल त्यांनी खरे आभार मानावे देशमुखांचे, आणि तात्यांतल्या दोषांबद्दल कानउघाडणी करायची असेल तर ती माझी करावी.
तात्याच्या प्रकाशनाच्या कामी श्रीयुत देशमुख आणि सिद्धेश्वर मुद्रणालयाने दिलेल्या साहाय्याबद्दल उभयतांचाहि मी ऋणी होऊन राहिलो आहे.
ना. धों. ताम्हनकर

Write your review for this book

Other works of ना. धों. ताम्हणकर
   गोट्या भाग २
   गोट्या भाग १
   गोट्या भाग ३

Similar books:
  चरित्र
   राजा शिवछत्रपति
   जवाहरलाल नेहरू
   कहाणी लंडनच्या आजीबाईंची
   कान्होजी आंग्रे
   महानायक
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.