Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


माझ्या बापाची पेंड
Author: द. मा. मिरासदार
Publisher: मेहता प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~158 Pages, R140)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी मराठी लघुकथेला नवा बहर आला. जुनी चाकोरी सोडून धीट अश्या काही नव्या वाटा पडल्या. ह्या वाटांपैकी गावाकडील गोष्टी सांगणारी वाट सवघड. म्हणून त्या दिशेने वर्दळ वाढली. इतकी की बघताबघता पाऊल वाटेचा गाडीरस्ता झाला, अनेक चाकोर्‍या उमटल्या, फुलोरा ऊठू लागला.
पण वाट एकच नसते, वर्तुळाच्या मध्यबिंदूपासून जेवढ्या त्रिजा निघतात तेवढ्या वाटा असू शकतात हे एका मिरासदारांनी ओळखले आणि स्वत:चीच अशी एक वाट पाडली.
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक खेड्यांत जसे एक मारूतीचे देऊळ असते, एक पार असतो, एक ओढा असतो, त्या मातीत पिकणारे एक खास पीक असते तसा गावरान विनोदही असतो. गावओढ्यासारखाच तो सतत खळखळत असतो आणि हरेक पाण्याची जशी चव, तशी ह्या विनोदाची चवही वेगळीच असते, खास असते. भंपक माणसांनी मारलेल्या बढायांतून, अडाण्यांच्या आणि अश्रापांच्या सहज वागण्यातून, बेरकी लोकांच्या गप्पांतून, जुन्या माणसांच्या आठवणींतून, तरण्यांच्या हुंडारण्यांतून विनोद उसळ्या घेत असतो. रोज हसावे असे काहीतरी घडत असते.
हरबर्‍याची आंब, रात्री कोवळ्या पिकावर फडके पसरून सकाळी धरता येते. पण पाणी दिलेल्या, कणसं-लोंब्या धरलेल्या उभ्या पिकांचा वास धरणे कठीण. मिरासदारांची शहामत अशी की त्यांनी हा विनोद धरला आणि तो सुद्धा त्याच्या खास चवीसकट.
उत्तम म्हणुन गाजलेल्या मिरासदारांच्या कथातून हा गावरान विनोद अगदी जसाच्या तसा आढळतो. ग्रामीण कथेच्या निशाणाखाली आज पुस्कळ शिलेदारांची गर्दी झालेली आढळते पण मिरासदारांनी पाडलेली वाट, अजून पाऊलवाटच आहे. तिच्यावर गर्दी उसळलेली नाही. कारण ती वाट सवघड नाही.
हेच मिरासदारांचे अपूर्व असे यश आहे.
Reader Comments:

writes on Mon Jul 31 19:44:13 2006:

clerks freeings giddy Blaine Prentice ... Thanks!!!

raeesa writes on Tue Feb 10 03:26:54 2004:
Write your comments on the book here and clic "Add My Comments".k on

Yogesh Nandurkar writes on Wed Jul 21 20:04:21 1999:
Please note this comment as it very important about this book and make it correct at earliest. The comment is This Books was published by Mouj Prakashan,Mumbai previously. its Ok. But now it is publish by Suparna Prakashan,Pune. Regards Yogesh

Write your review for this book

Other works of द. मा. मिरासदार
   मिरासदारी - द. मा. मिरासदारांच्या निवडक कथा
   भुताचा जन्म
   गंमत गोष्टी
   हुबेहूब
   भोकरवाडीच्या गोष्टी

Similar books:
  कथासंग्रह
   बटाट्याची चाळ
   तार्‍यांचे बेट
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   अघळ पघळ
   निवडक चि. त्र्यं. खानोलकर
   More ...  
  विनोदी
   असा मी असामी
   अपूर्वाई
   हसवणूक
   पुरचुंडी
   खिल्ली
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.